info@kartatatrzanska.pl

+48 882 004 724

+18 521 38 30

f
Karta Tatrzańska

Karta tatrzańska

Regulamin

Regulamin

Regulamin Programu „Karta Tatrzańska VIP”, przeznaczonego dla właścicieli obiektów noclegowych, realizowanego u Partnerów

I Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Program – program marketingowy Karta Tatrzańska VIP, przeznaczony jest dla zarządców / właścicieli obiektów noclegowych, uczestniczących w programie rabatowym Karta Tatrzańska oraz Partnerów Karty Tatrzańskiej i oparty jest o technologię informatyczną.

 

Partner – podmiot oferujący korzyści użytkownikom Karty Tatrzańskiej VIP oraz Karty Tatrzańskiej.

 

Użytkownik Karty Tatrzańskiej VIP – zarządca / właściciel obiektu noclegowego, uczestniczącego w programie rabatowym Karta Tatrzańska, który uprawniony jest do posługiwania się Kartą Tatrzańską VIP. Użytkownika obejmuje niniejszy regulamin.

 

Organizator – Tatra Premium Sp. z o.o. w organizacji, adres: Krupówki 4, 34-500 Zakopane, z siedzibą przy ul. Marcika 12, 30-443 Kraków, właściciel Kart Tatrzańskich i Kart Tatrzańskich VIP.

 

Karta Tatrzańska VIP – plastikowa karta, wystawiona przez Organizatora, posiadająca indywidualny kod kreskowy, nr identyfikacyjny, uprawniająca użytkownika tej karty do otrzymywania korzyści oferowanych przez Partnerów współpracujących z Organizatorem.

 

Portal – strona internetowa www.kartatatrzanska.pl, zarządzana przez Organizatora.

II Założenia Programu Karta Tatrzańska VIP

1. Organizator Programu jest jedynym, pełnoprawnym właścicielem Kart Tatrzańskich VIP.

 

2. Program Karta Tatrzańska VIP skierowany jest do zarządców / właścicieli obiektów noclegowych, uczestniczących w programie rabatowym Karta Tatrzańska.

 

3. Program realizowany jest u Partnerów.

 

4. Aktualna lista atrakcji, z których mogą skorzystać Użytkownicy, dostępna jest na Portalu oraz na ulotkach informacyjnych wysyłanych do każdego obiektu noclegowego droga pocztową.

 

5. Wszelkie prawa, w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem Programu, wyglądem graficznym serwisu www.kartatatrzanska.pl oraz oprogramowaniem stanowią własność Organizatora.

 

6. Organizator przekazuje 1 szt. Karty Tatrzańskiej VIP do użytku obiektu noclegowego w celu poznania potencjału regionu oraz wypróbowania atrakcji oferowanych przez Partnerów.

 

III Warunki udziału w Programie Karta Tatrzańska VIP

1. Warunkiem otrzymania Karty Tatrzańskiej VIP jest współpraca obiektu noclegowego z Organizatorem w ramach programu Karta Tatrzańska. Aktualna lista obiektów znajduje się na oficjalnej stronie Programu - www.kartatatrzanska.pl.

 

2. Karta Tatrzańska VIP udostępniana jest Użytkownikowi na cały okres trwania danej edycji Karty Tatrzańskiej VIP. Dokładne ramy czasowe podane są na ulotce VIP oraz Portalu w zakładce VIP.

 

3. Wszyscy właściciele, przed rozpoczęciem nowej edycji programu, otrzymają przesyłkę zawierającą Kartę VIP oraz pakiet informacji, dotyczący rabatów w danym sezonie.

 

4. Obiekty noclegowe, które dołączą do programu Karta Tatrzańska w czasie trwania edycji Karty Tatrzańskiej VIP, również są upoważnione do otrzymania Kart VIP.

 

5. Otrzymanie Karty Tatrzańskiej VIP jest bezpłatne.

 

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Tatrzańskiej VIP jej Użytkownik może otrzymać nową kartę, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi oraz podaniu numeru zagubionej lub zniszczonej karty w celu jej dezaktywacji.

 

7. Użytkownik Karty Tatrzańskiej VIP wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Partnera, u którego korzysta z promocji.

 

IV Karta Tatrzańska. Warunki  uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści

1. Użytkownicy Karty Tatrzańskiej VIP są uprawnieni do uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści u Partnerów wskazanych na ulotce VIP oraz na portalu w zakładce VIP. Rabat może być udzielony jednorazowo lub wielokrotnie w ciągu trwania edycji u każdego z Partnerów – szczegółowe warunki określone są na ulotce oraz na Portalu w zakładce VIP. Po zrealizowaniu promocji u Partnera, Karta Tatrzańska jest blokowana automatycznie przez system.

 

2. Jedna Karta Tatrzańska VIP upoważnia do otrzymania rabatu maksymalnie przez 5 osób.

 

3. W celu otrzymania rabatu bądź bonifikaty Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty sprzedawcy przed złożeniem zamówienia na usługę lub produkt.

 

4. Ważność Karty Tatrzańskiej VIP jest sprawdzana przez Partnera (właściciela atrakcji) za pomocą specjalnego urządzenia elektronicznego lub poprzez stronę internetową.

 

5. W przypadku, kiedy Użytkownik Karty Tatrzańskiej VIP będzie posługiwał się nieważną kartą, Partner nie ma prawa i obowiązku udzielić zniżki, rabatu lub innej korzyści.

 

6. Użytkownik Karty Tatrzańskiej VIP nie może udostępniać karty osobom trzecim, wypożyczać, wynajmować, ani sprzedawać w żadnej formie, pod rygorem jej utraty.

 

7. Karta Tatrzańska nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

 

8. Rabat przyznany na podstawie Karty Tatrzańskiej VIP nie łączy się z innymi własnymi promocjami udzielanymi przez Partnera (właściciela atrakcji). Promocje nie sumują się.

 

9. Partner zobowiązany jest do udzielania Użytkownikowi określonego rabatu przez cały czas trwania edycji, zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami zawartymi w umowie partnerskiej, na ulotce VIP oraz na Portalu w zakładce VIP.

 

V Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały okres trwania Programu poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem e-mail na adres: info@kartatarzanska.pl.

 

2. Reklamacje  rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do Organizatora.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu Użytkownik i Partner akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

2. Organizator niniejszym informuje, że w przypadku braku dostępu do Internetu u Partnera, będącego uczestnikiem Programu, Karta Tatrzańska może nie być akceptowana, ponieważ do poprawnego działania systemu potrzebny jest Internet. Dlatego Użytkownik Karty Tatrzańskiej musi liczyć się z możliwością nie akceptowania ważnej Karty Tatrzańskiej w przypadku braku dostępu do Internetu dostarczanego przez dostawcę Internetu i nie będzie w związku z tym żądał zadośćuczynienia.

 

3. Ewentualne spory związane z Programem Karta Tatrzańska VIP będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

 

4. Użytkownik Karty Tatrzańskiej VIP nie może otrzymać gratyfikacji za niewykorzystanie udostępnionej mu karty.

 

Turysto łap zniżki

Jak to działa

Przyjedź i odbierz bezpłatną Kartę Tatrzańską

Korzystaj z rabatów i ciesz się wypoczynkiem

obiekty noclegowe gdzie

Otrzymasz kartę

bezpłatnie